กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานระดับ ๓ ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต

             กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานระดับ ๓ ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต 

             ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนิติกร และตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่   27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

              บัดนี้  องค์การสุราฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(เอกสารแนบ)