ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

     ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น
     องค์การสุราฯ ได้จัดทำประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ