ประกาศการขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3

            ตามที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา เเละตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต เเละตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เเละตำแหน่งนิติกร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ เเล้วนั้น
            บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยเเล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ"

(เอกสารแนบ)