ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ และช่างเทคนิค

             ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 3 ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งละ  1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตนั้น

              บัดนี้การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคุณสมบัติเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ