ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบคัดเลือก พนักงานระดับบริหาร ระดับ ๘ ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดเเละจำหน่าย เเละระดับ ๗ ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีเเละงบประมาณ เเละตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับบริหาร ระดับ ๘ ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดเเละจำหน่าย เเละระดับ ๗ ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีเเละงบประมาณ เเละตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ตำแหน่งละจำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
                 บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นเเล้ว องค์การสุราฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามเอกสาร

 

(เอกสารแนบ)