องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นหนึ่งในการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐกับสำนักงาน ป.ป.ท.

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นหนึ่งในการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐกับสำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปท. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563