ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและตำแหน่งนิติกร 

           ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและตำแหน่งนิติกร 

           สมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา      โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                         1.1  เจ้าหน้าที่ผลิต จำนวน 1 อัตรา

                         1.2  นิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

(เอกสารแนบ)

ลิ้งค์กรอกใบสมัคร https://liquor.thaijobjob.com )