ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต

            ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)  แล้ว นั้น

            บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น 

 

เอกสารแนบ