ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3

                - ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

                - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

                - ตำแหน่งช่างเทคนิค

                ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้    

 

(เอกสารแนบ)