ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ผลิต

             ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3) ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

             บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ