ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

            ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
            บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ