ประกาศ ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3

     ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา   กรมสรรพสามิต นั้น
     องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขอเพิ่มเติมจำนวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 อีก 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ดาวโหลดใบสมัคร