ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

                         ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การสุราฯ นั้น
                         บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ