ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา

                      ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การสุราฯ แล้ว นั้น
                      บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ