ประกาศ ผลการทำสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ระดับ 8

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทำสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคาร ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ