ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561