ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
                 บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ