ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ

          ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การสุราฯ นั้น

                        บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ