ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

                          ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

ใบสมัคร