ประกาศ ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการบัญชี ระดับ 3

                        ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2561 นั้น

                        บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ