ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

                        ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                        บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ