ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครวิศวกร 3 และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกรและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3  ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นั้น


องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเริ่มการรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  1-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ดาวโหลดใบสมัคร