ประกาศ การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร

                 ประกาศ การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร โดยกำหนดเดิมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกในวันที่ 21 กันยายน 2561 จึงเลือนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ