ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3

                        ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 256๑ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                        บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ