ประกาศ รายชื่อการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 โดยเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เป็นวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น
                  บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ