นายสุนันท์ พูลธนกิจ หัวหน้าฝ่ายผลิต LDO กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN ให้แก่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคุณกร ทัพพะรังสี

                        นายสุนันท์ พูลธนกิจ หัวหน้าฝ่ายผลิต LDO กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN ให้แก่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคุณกร ทัพพะรังสี ในการอบรมผู้บริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์