ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

                       ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

บัดนี้ องค์การสุรา ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ