ประกาศ รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3

                        ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์           ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                        บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ