ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3

                       ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงาน  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                        บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ