ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3

                   ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ  แต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นั้น

                   องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

ใบสมัคร