ประกาศ รายชื่อผู้การผ่านสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นั้น
                บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ