ประกาศ รายชื่อผ่านข้อเขียนระดับปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา แล้ว นั้น
                 บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ