ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหัวหน้ากองการตลาด

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ ๘ ตำแหน่ง หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
 

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ดาวโหลดเอกสารแนบ