ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 1 จำนวน  1 อัตรา. ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ