รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา

   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

     1.1  นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา

     1.2  นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา

     1.3  วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ     
>>ประกาศรับสมัคร<<

>>ใบสมัคร<<