ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ นั้น
                  บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ