การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล และตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ