ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ระดับผู้บริหาร

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9 และตำแหน่งหัวหน้ากอง ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ และตำแหน่งหัวหน้ากองนโยบายและแผน ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จำนวน 4 ราย นั้น
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ