ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ

               ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 3 ตำแหน่งนักการตลาด ระดับ 4 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่าย 5 นั้น

               บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้าย 1 – 3

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ