ประกาศขยายรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3

                     ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นั้น

                    องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเริ่มการรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร