ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร

                   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 และหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร