กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา      และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรากรมสรรพสามิต นั้น

                  บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ