ประกาศขยายเวลา การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ระดับผู้บริหาร

                 ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นั้น

                 องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครบุคคลฯ โดยเริ่มการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

ใบสมัคร