ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร (การสัมภาษณ์)

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้ากองนโยบายและแผน ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 นั้น
                บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ