ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งวิศวกร

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3จำนวน  1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ