ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ ๓ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ)

                 

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้าย 1-2

 

 

เอกสารแนบ