Press Release

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3     - ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์     - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ      - ตำแหน่งช่างเทคนิค...

                  ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา...

                    ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ และตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย...

              ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน...

               ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร...

            ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)  แล้ว นั้น...

             ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและตำแหน่งนิติกร  ...

                ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา เเละตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา   (เอกสารแนบ)...