Press Release

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือก...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3...

                                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา นั้น...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน...

ด้วยสำนักงาน ปปช กำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริต...