ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบท่อจ่ายไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อนจากเฮดเดอร์ไปจุดเชื่อมต่ออาคารหมักส่าและหอกลั่นทดแทนของเดิม และเปลี่ยนท่อและวาล์วไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อน

          ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบท่อจ่ายไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อนจากเฮดเดอร์ไปจุดเชื่อมต่ออาคารหมักส่าและหอกลั่นทดแทนของเดิม และเปลี่ยนท่อและวาล์วไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ

สิ้นสุดประชาพิจารณ์ 25 กรกฎาคม 2561