ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

          ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารประกวดราคา

 

ร่างขอบเขตของงาน

 

ราคากลาง

 

แบบแผนผังและ ปร.4 และปร.5