ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร ERP : Enterprise Resource Planning และแผนปรับปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

           ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร ERP : Enterprise Resource Planning และแผนปรับปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารประกวดราคา

 

ร่างขอบเขตของงาน

 

ราคากลาง

 

หมายเหตุ : สิ้นสุดประชาพิจารณ์วันที่ 10 กันยายน 2561