ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียกตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ